Vodoměrná šachta

 

 

Výhody vodoměrných šachet:

vysoká životnost,

zaručená vodotěsnost,


snadná manipulace při transportu a instalaci,

snadné osazení do výkopu,
 

minimální pořizovací náklady.

Vodoměrná šachta je určena:

k připojení vodovodního řadu a nemovitosti tam, kde nelze umístit vodoměr přímo do objektu budovy nebo je-li místo pro napojení vodovodní přípojky od budovy příliš vzdáleno.

  • Plastové vodoměrné šachty a armaturní šachty umožňují snadný přístup k vodoměrům a připojovacím armaturám.
  • Vodoměrné šachty se umísťují obvykle na soukromém pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným.

 

 

 

Vodoměrné šachty

jsou navrženy v souvislosti s normou ČSN 755411 o vodovodních přípojkách a slouží k instalaci hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně dalšího manipulačního uzávěru.

 

Vodoměrná šachta - rozdělení dle tvaru a konstrukce:

Dle tvaru půdorysu lze vodoměrné šachty rozdělit na:

  • vodoměrné šachty hranaté – VŠH
  • vodoměrné šachty kruhové – VŠK

 

  • vodoměrné šachty kruhové s „na pevno“ umístěným vodoměrem v šachtě (nutný vstup osoby do šachty)
  • vodoměrné šachty oválné – VŠO

Vodoměrná šachta kruhová

Typ VŠK 1-1 VŠK 1-1,3 VŠK 1-1,5 VŠK 1,2-1,3 VŠK 1,2-1,5
Průměr D (mm) 1 000 1 000 1 000 1 200 1 200
Výška H1 (mm) 1 000 1 300 1 500 1 300 1 500
Výška H2 (mm) 200 200 200 200 200
Hmotnost (kg) 48 53 58 63 70


Vodoměrná šachta hranatá

Typ VŠH - 1 VŠH - 2 VŠH - 3
Délka L (mm) 1 200 1 200 1 200
Šířka B (mm) 900 900 1 000
Výška H1 (mm) 1 500 1 200 1 200
Výška H2 (mm) 400 400 400
e (mm) 200 200 200
Hmotnost (kg) 90 79 80

 

 

Osazení vodoměrných šachet

Podrobné informace si vyžádejte.

Osazení k obetonování nebo k obezdění

V případě, že dno šachty je pod hladinou podzemní vody nebo je výkop pro šachtu proveden v nízko propustné zemině, například jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou nebo v nedostatečně slehlé navážce, musí být nádrž obetonována. Způsob a provedení obetonování musí být řešeno projektantem v realizační dokumentaci stavby. Případné umístění šachty do pojezdné komunikace musí být řešeno v realizační dokumentaci stavby.

Osazení k obsypání

používá se v případech, kdy strop šachty bude nepojízdný, šachta bude vzdálena nejméně 5 m od základů budov, 2 m od pojezdu osobního auta a 5 m od pojezdu nákladních vozidel a mechanizací.
Při uložení šachty s obsypáním je strop šachty dimenzován na tl. zásypu 250 až 300 mm při specifické hmotnosti zásypu ρ = 1,8 t/m3 a na zatížení od břemene 2,5 kN/m2.

Vodoměrná šachta kruhová:

Vodoměrná šachta kruhová- nákres osazení

Vodoměrná šachta hranatá:

Vodoměrná šachta hranatá - nákres osazení

 

 

 

Vodoměrná šachta - úvod | Popis vodoměrné šachty |Funkce vodoměrné šachty|Materiál vodoměrné šachty |Instalace vodoměrné šachty | Kontakty | Vodoměrná šachta poptávka

 

  

Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - weby - služby a výrobky

Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod